23 Haziran 2018 Cumartesi
Reklam Arşiv İletişim Abonelik Künye RSS
DOLAR
DOLAR
4,6794
%-0,86
EURO
EURO
5,4552
%-0,52
BIST-100
BIST-100
95,852
%0,84
ALTIN
ALTIN
191,00
%0,22
ANA SAYFA FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR GÜNDEMTESLİMATHABERLERENGLISHDÜNYADAN
Menü Arama
DAF, XF, kamyonum dergisi,
Aplikasyon
'Ulaştırma Projelerine 15 Yılda 474 Milyar Lira Harcadık'
"Ulaştırma Projelerine 15 Yılda 474 Milyar Lira Harcadık"
ROTA Yeniden İhracat İlk 1000’de
ROTA Yeniden İhracat İlk 1000’de
Large Meeting Of The Construction And Concrete Sectors

Large Meeting Of The Construction And Concrete Sectors

1 2 3 4 5
23 Kasım 2006 Perşembe - 00:00

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin;

a) "F Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünde yer alan; "(b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması, faaliyet gösterilen yer, ilçe ise 2 milyar Türk Lirası, il ise 6 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine" ibaresi, "b) F1 yetki belgesi için, D1 ve E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması,  faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2 bin Yeni Türk Lirası, il ise 6 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine" şeklinde; "(c)  F2 yetki belgesi için, B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "c) F2 yetki belgesi için, B1, D1 veya E1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan en az birisiyle imzalanmış bir acentelik sözleşmesi bulunması ve 6  bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,"şeklinde değiştirilmiştir.

b) "F Türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yolcu taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır."

c) "G türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinin; (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 15 milyar Türk Lirası kati ve süresiz Banka teminat mektubu vermeleri" ibaresi, (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak Bakanlığa 30 milyar Türk Lirası  kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri" ibaresi, (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde yer alan "Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş" ibaresi ile (d) bendinde yer alan "mali yeterlilik şartı olarak 5 milyar Türk Lirası kati ve süresiz teminat mektubu vermeleri" ve "Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş" ibareleri madde metninden çıkarılmış, aynı bölüme (d) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

e) Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, il ve ilçelerde şube açmak isterlerse bu Yönetmelikte öngörülen tüm şartları sağlamak zorundadırlar. "

f) Eşya taşımacılığında yapılacak acentelik sözleşmesinin; tarafları ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır."

ç) "H türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinde yer alan; "H1 yetki belgesi için Bakanlığa 40 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "H1 yetki belgesi için 20 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," şeklinde, (b) bendinde yer alan; "H2 yetki belgesi için Bakanlığa 50 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 40 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," ibaresi, "H2 yetki belgesi için 40 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine," şeklinde,

değiştirilmiştir.

d) "P türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan; "Bakanlığa 10 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 12 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları," ibaresi, "12 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları," şeklinde, (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer alan; "Bakanlığa 50 milyar Türk Lirası kati ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri ve 125 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması," ibaresi ise "125 bin Yeni Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olması," şeklinde, değiştirilmiştir.

e) "R türü yetki belgeleri için" başlıklı bölümünün (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.",

"b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır."

f) "T yetki belgesi almak için başvuranların" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"T yetki belgesi almak için başvuranların;

a) Sermayelerinin T1 yetki belgesi için en az 300 bin Yeni Türk Lirası, T2 ve T3 yetki belgeleri için en az 100 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.

b) Kamu kurum ve kuruluşları için sermaye şartı aranmaz.

Bakanlık, gerektiğinde bütün yetki belgesi türleri ile ilgili sermaye ve işletme sermayesi miktarlarını günün şartlarına göre düzenleyebilir.

2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile tanımlanan ve Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğünün tekelinde bulunan gönderilerin taşınması ve dağıtımı,  bu Yönetmelik kapsamındaki yetki belgeleriyle yapılamaz."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğinin 22 nci maddesine (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

"i) Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere D1 ve/veya B1 yetki belgesi alanların, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde firmalarına ait bir internet sitesi kurması, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmesi, kurulacak sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile yetki belgesi sahiplerinin her türlü iletişim ve benzeri bilgilerinin yer alması zorunludur."

MADDE  5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak;

a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar,  değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak zorundadır.

b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;  birinci derecedeki yakınları arasında veya yetki belgesi aldıkları tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olmaları kaydıyla, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi yeni gerçek veya tüzel kişilik adına el değiştirebilir. Eğer yetki belgesi sahibine Yönetmeliğin Geçici Maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz.Yetki belgesinin yeni sahibi, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içinde Yönetmelikte ön görülen yetki belgesi alma şartlarını sağlamak zorundadır. Bir yıl içerisinde şartların sağlanamaması halinde yetki belgesi iptal edilir."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilgi ve Belge Verme ile Tebliğ ve Genelgelere Uyma Zorunluluğu

Madde 32 – Yetki belgesi sahipleri;

a) Bakanlık ile denetim/inceleme yapmakla görevli/yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.

b) Bakanlıkça yayımlanan tebliğlere aykırı hareket edemez.

c) Bakanlıkça yayımlanan genelgelere aykırı hareket edemez."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca, yenileme ücretinin süresinde Bakanlık ilgili hesaplarına yatırıldığının belgelenmesi de yazılı müracaat olarak kabul edilir."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (b) bendinde geçen "bir" ibareleri "iki" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, önceden Bakanlıktan izin almak sureti ile belirli bir süre için, kullanılan taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıda koltuk için herhangi bir orana tabi olmaksızın özel indirim uygulanabilir."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"Düzenli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan bir saat’e yolcu bileti düzenlenemez ve zaman tarifesinde yer alan her sefere  araç tahsis edilmesi zorunludur."

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"h) 6 yaşın altında olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayrı koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti P indirimli düzenlenir.

ı) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, 6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti % 50 indirimli düzenlenir."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin "A) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri" başlıklı bölümüne, (b) alt bendinin 7 nci bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci ve dokuzuncu bentler eklenmiştir.

"8) Terminal işletmecileri, terminallerde ve çevresinde yolcuları rahatsız edecek şekilde, yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edilmesine, çalıştırılmasına ve bunlardan yararlanılmasına izin vermemek ve bunları önlemekle,

9) Terminal İşletmecileri; işlettikleri terminallerde yetki belgesiz taşımacılık ve acentelik faaliyetinde bulunulmasına ve taşıt kartı olmayan taşıtların terminale giriş – çıkışına izin vermemek ve bunları önlemekle,"

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Denetimle görevlendireceklerde en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı aranır."

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan;

"17 nci maddenin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu altyapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar," ibaresi, "17 nci maddenin (d) bendinin (9) uncu fıkrasına aykırı hareketle karayolu altyapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara yapmış olduğu her ihlal ile ilgili olarak beş ihtar," şeklinde,

"22 nci maddesinin birinci fıkrasının ı) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar" ibaresi "22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) veya (i) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde,

"38 inci maddesinin d) ve e) bentlerine aykırı hareket edenlere on ihtar" ibaresi  "38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket edenlere on ihtar" şeklinde,

"48 inci maddesinin d) ve g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar" ifadesi, "48 inci maddesinin; (d) ve (g) bentlerine aykırı hareket edenlere üç ihtar, (h) ve (ı) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar"

"50 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı hareket edenlere bir ihtar," ibaresi, "50 nci maddesinin (a) ve  (b) bentlerine aykırı hareket edenlere beş ihtar,"

şeklinde  değiştirilmiştir.          

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir.

"5) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının gümrük muayene memurları ve gümrük muhafaza memurları."

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir.

"c) Bu Yönetmeliğin, 32 nci maddesinin (b) bendine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespitinden sonra 30 gün; (c) bendine aykırı hareket edenlerin ise 15 gün süre ile durdurulur.

d) Bu Yönetmeliğin, 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi taşımacı ve acentenin faaliyetleri 30 gün süre ile durdurulur."

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin; 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 nci bendinin ikinci fıkrası, madde metninden çıkarılmıştır.

"3) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin son fıkrasına göre yapılan  inceleme ve araştırma sonucunda, başvuru, yenileme, değişiklik ve her türlü işlem sırasında ibraz/beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin yanlış, yanıltıcı veya sahte olarak verildiğinin tespit edilmesi halinde, yetki belgesi iptal edilir. Bu iptal işlemi, bilgi için, gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi sahibine, ilgililer hakkında gerekli kanuni işlemin yapılması için de, durum otuz gün içinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu durumdakilerin iki yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi talebi değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir."

MADDE 19 – Bu Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 6 – Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının c) bendinde öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31/12/2006 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu tarihi en çok altı aya kadar uzatabilir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte; yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi alınarak yapılan yolcu taşımalarında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenler için 60 ıncı maddenin b) bendinde yer alan tahsil şartı aranmaz."

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan;

"a) Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla;…"ibaresi, "a) Ticari amaçla veya kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla;.."  şeklinde değiştirilmiş ve bu bendin sonuna "Bu şekilde yetki belgesi alanların/alacak olanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıt/taşıtlar kaydedilmez. Ancak yetki belgesi alındıktan sonra yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan taşıtın/taşıtların kaydedilebilmesi için ödenen indirimli yetki belgesi ücreti ile yetki belgesinin indirimsiz ücreti arasındaki farkın ödenmesi ve bu Yönetmeliğin, 12 ile 13 üncü maddelerindeki şartların sağlanması şarttır." paragrafı eklenmiştir.

Aynı maddenin (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö), (p), (r), (s), (ş), (t) ve (u) bentleri eklenmiştir.

"ö) Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan "Ancak, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 8 yaşından büyük olamaz" hükmü 1/11/2006 tarihinden önce düzenlenmiş bulunan A2 yetki belgeleri için 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

p)  17 nci maddenin son fıkrası, yurtiçi eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlar için 25/2/2008 tarihine kadar zorunlu değildir.

r)  Şehirlerarası ve uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı yapmak üzere 30/11/2006 tarihine kadar yetki belgesi alanlar için bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (i) bendi 31/1/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

s)  K türü yetki belgesi sahipleri için bu Yönetmeliğin  33 üncü ve 57 nci  madde  hükümleri 25/2/2008 tarihine kadar uygulanmaz.

ş) Bu Yönetmeliğin "Terminaller" başlıklı bölümünün 51 inci maddesinin (A)  bendinin (a) alt  bendinde yer alan "Alt ve üst yapı özellikleri" 31/12/2007 tarihine kadar aranmaz.

t) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasında yer alan "…faaliyetten men edilerek on beş gün  süreyle parka çekilir,"  hükmü 31/12/2007 tarihine kadar uygulanmaz.

<

 
Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı
 
KÜNYE
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Nuray PEKCAN
BU SAYIDA…
lojistik zirvesi, anakara lojistik fuarı, kamyonum
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
GENEL BAŞKAN VEKİLLERİ SEÇİMİ
Serdar Aslan
AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI GEREKİR Mİ?
Pınar TOK
BİR AT BİR BIÇAK, İŞTE SANA GERÇEK HAYAT
  ANKET
     
 
Yük Taşımada En Dayanıklı Araç Markası Hangisi ?

MERCEDES-BENZ
SCANIA
BMC
MAN
FORD
OTOKAR
RENAULT
IVECO
VOLVO
ISUZU
DAF

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Gündem
Lojistik
Lastik
Teslimat
Haberler
Kampanya
Ticari Araçlar
Akaryakıt
Otomobil Dünyası
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
src
truck
bus
dikkat
türkiye
lkw
haberler
kamyoncu
kamyonum