GÜNDEMHABERLERTESLİMAT FOTO GALERİ VİDEO GALERİ YAZARLAR
Menü Arama Facebook Twitter Whatsapp İhbar Hattı
kamyonum dergisi, youtube kanal, kooperatif,
Bakü Limanına Yönelik Uyarı
Bakü Limanına Yönelik Uyarı
Özbekistan'a Yapılacak Taşımalarda Elektronik Özet Ön Beyan Zorunlu Hale Geliyor
Özbekistan'a Yapılacak Taşımalarda Elektronik Özet Ön Beyan Zorunlu Hale Geliyor
Plaxton Panorama Scores Largest Order To Date With 34 Double Deck Coaches For Oxford Tube

Plaxton Panorama Scores Largest Order To Date With 34 Double Deck Coaches For Oxford Tube

1 2 3 4 5 6
19 Şubat 2020 Çarşamba - 10:52

Karayolları Genel Müdürlüğü Damperli Kamyon, Tuz Serici, Ön Kar Bıçağı Ve Yan Kar Bıçağı Satın Alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile otoyollarında, yol bakım ve kış mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet Damperli Kamyon, 25 adet Tuz Serici, 25 adet Ön Kar Bıçağı ve 25 adet Yan Kar Bıçağı alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Damperli Kamyon, Tuz Serici, Ön Kar Bıçağı Ve Yan Kar Bıçağı Satın Alacak

DAMPERLİ KAMYON, TUZ SERİCİ, ÖN KAR BIÇAĞI VE YAN KAR BIÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet ve il yolları ile otoyollarında, yol bakım ve kış mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Damperli Kamyon, Tuz Serici, Ön Kar Bıçağı ve Yan Kar Bıçağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/66671
1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :

Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile otoyollarında, yol bakım ve kış mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 adet Damperli Kamyon, 25 adet Tuz Serici, 25 adet Ön Kar Bıçağı ve 25 adet Yan Kar Bıçağı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü/ANKARA)
c) Teslim tarihi : Yol bakım ve kış mücadelesi hizmetlerinde kullanılmak üzere; Bütün Ekipmanlar Tuz Serici,Ön Kar Bıçağı ve Yan Kar Bıçağı Kamyon üzerine bağlanmış ve çalışmaya hazır halde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 150 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. KISMİ teslimat yapılmayacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 18.03.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-Yerli imalatçılar, Damper kasası, ön kar bıçağı, yan kar bıçağı ve tuz serici imalatlarından en az birini kapsayan Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesini ihalede vereceklerdir.

2-Yabancı imalatçılar, Damper kasası, ön kar bıçağı, yan kar bıçağı ve tuz serici imalatlarından en az birini kapsayan kendi ülkesi mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş  imalatçı belgesini ihalede vereceklerdir.

3-Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilciler,

-Kamyon,Damper kasası, ön kar bıçağı, yan kar bıçağı ve tuz serici  için yetkili satıcı/yetkili temsilcilik belgesini ihalede vereceklerdir.

-İstekliler Teklif verdiği her bir iş kalemi için imalatçı veya yetkili satıcı/yetkili temsilci olduğunu gösterir belgelerden birini ihalede vereceklerdir.

-İstekliler Damper kasası, ön kar bıçağı, yan kar bıçağı ve tuz sericiyi yerli imalatçıdan temin ediyor ise; bu ekipmanı/ekipmanları üreten imalatçıya ait Sanayi Sicil  Belgesini ihalede vereceklerdir.

-İstekliler Damper kasası, ön kar bıçağı, yan kar bıçağı ve tuz sericiyi yabancı imalatçıdan temin ediyor ise; bu ekipmanı/ekipmanları üreten imalatçıya ait kendi ülkeleri mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş imalatçı belgesini ihalede vereceklerdir.

4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İsteklilerce teklif edilen ekipmanların (Damper Kasası, Ön Kar Bıçağı,  Yan Kar Bıçağı veTuz Serici için) CE uygunluk işaretine sahip olduğunu gösteren belge ve dokümanları (CE uygunluk beyanı veya teklif edilen model için hazırlanan CE dosyası veya Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) ihalede verilecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen birimin; Damperli Kamyon (taşıyıcı araç),  Ön Kar Bıçağı, Yan Kar Bıçağı ve Tuz Sericinin Teknik Şartnameye uygun olduğunu gösteren detaylı teknik dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.) ihalede verilecektir. 

Teknik Dokümanlar Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterleri arasında yer alacak ve teknik değerlendirmeye esas olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

-Kamyon imalatçılığı / satıcılığı,
-Üst yapılı araç imalatçılığı / satıcılığı,
-Yol bakım ve kış mücadelesinde kullanılan ekipmanlı araç imalatçılığı / satıcılığı, İŞLERİ AYRI AYRI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Mercedes-Benz Türk’ten İlk Yeni Actros Teslimatı
 
Kamyon İle Otomobil Çarpıştı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Karayolları Genel Müdürlüğü Damperli Kamyon, Tuz Serici, Ön Kar Bıçağı Alımı Yapacak!
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile ...
Karayolları Genel Müdürlüğü Römork İhalesi Açtı!
Karayolları Genel Müdürlüğü 34 adet iş makinası taşıma römorku (tam römork) ...
Karayolları Genel Müdürlüğü İhale Açtı!
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında bulunan devlet ve il yolları ile ...
 
Altınordu İlçesi Mahalleleri Muhtelif Yerlerde Yol Yapım İşlerinde Çalıştırılmak Üzere Beko Loder ve Silindir Kiralama
Altınordu İlçesi Mahalleleri Muhtelif Yerlerde Yol Yapım İşlerinde Çalıştırılmak ...
Akaryakıt Tankeri Alınacak!
Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından akaryakıt tankeri alımı için ihale açıldı.
8 Adet Kamyon Kiralanacak!
Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından 8 adet kamyon kiralanması için ihale açıldı.
 
Dorse Alınacak!
İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından 8 sedan otomobil, camlıvan kamyonet ...
12 Adet Kamyon Kiralanacak!
Ordu Altınordu Belediyesi 6 adet 6 teker ve 6 adet 10 teker kamyon kiralamak için ihale açtı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Akaryakıt İhalesi Açıldı
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ...
 
Nuray PEKCAN
2020
kamyonum,applicasyon,play store,cepte
  YAZARLAR
Nizamettin KARADAĞ
BİREYSEL KAMYONCUNUN ZAFERİ
Av. Bilun ELMACIOĞLU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” VE GETİRDİKLERİ
Emre ELDENER
DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMALAR
Doç. Dr. Onur DİKMENLİ
BİLMİ-YORUM!
  ÇOK OKUNANLAR
  FACEBOOK'TA KAMYONUM
  ANKET
     
 
Taşımacılık sektöründe çözüme kavuşturulması gereken en büyük problem nedir?

Çalışma sürelerine ilişkin sadece şoförün sorumlu tutulması (Takograf ve cezalar)
Komisyonların yüksek tutulması
Taşıma ücretlerinin düşük olması (Ton/km uygulaması)
Emeklilik sürelerinin uzun olması
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar
Vergi oranlarının yüksek olması

Sonuçlar
 
     
 
  •Künye
  •İletişim
  •Reklam
  •Sitene Ekle
 
 
Ihale
Gündem
Haberler
Teslimat
Deniz Taşımacılığı
Lojistik
English
Aku
Lastik
 
 
Ağır Vasıtalarda Yeni Modeller
Hafif Ticarilerde Yeni Modeller
Özel Tasarım Araçlar
Modifiye Kamyonlar
Treyler Galeri
Üstyapı Galeri
Otobüslerde Yeni Modeller
Kamyon Magazin
Güzeller
 
 
Yeni Araç Tanıtımları
Test Sürüşleri - Kamyon
Test Sürüşleri - Hafif Ticari
Kamyon Yarışları
Monster Truck Yarışları
Kamyon Simülatörleri
Otobüs Simülatörleri
Yeni Teknolojiler
Kamyon Magazin
 
 
news
truck
kamyonum
şoför
dikkat
fahrer
src
haberler
Kamyon